487

نمي دونم اين مدت كجا بودم. از من نپرسين. هيچ وقت دوست ندارم به اين سوال جواب بدم. مني كه يه جا بند نمي شم. مني كه بايد برم و بيام. وقتي برمي گردم، بديهيه كه ازم پرسيده شه اين همه مدت كجا بودي؟.. ولي اين سوال شوم رو ازم نپرسين. لطفاً.